Zásady spracovania osobných údajov

Spracovanie a ochrana Vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité. V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vám týmto poskytujeme informácie aké Vaše osobné údaje spracovávame, z akým účelom, na akom právnom základe, komu môžu byť údaje poskytnuté a aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním.

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Growheel s.r.o., IČO: 47 70 2141, Hronská 335/9, Rybník, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 37045/N ako prevádzkovateľ webovej lokality www.havranova.sk.

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás, prípadne iných osobách uvedených v kontaktnom formulári, objednávke či prihláške na vzdelávacie aktivity (koučovacie sedenia), spracováva iba nevyhnutné osobné údaje potrebné na to, aby sme vám mohli zabezpečiť účasť na vzdelávacích aktivitách (koučovacích sedeniach), doručiť tovar alebo službu a splniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo, email, údaje o dátumoch a rozsahu poskytovanej vzdelávacej aktivity (koučingu) určenej počtom hodín a prípadne fakturovanou čiastkou.

Na aký účel spracovávame osobné údaje?

  • Na účel identifikácie klienta pri organizácii vzdelávacích aktivít
  • Na účel efektívnej a účinnej prípravy obsahu vzdelávacích aktivít
  • Na účel plnenia zmluvných záväzkov
  • Pre účely vedenia evidencie vyžadovanej právnymi a stavovskými predpismi a profesnou organizáciou Kouča s cieľom preukázania praxe a kvalifikácie Kouča.
  • Pre účely zasielania informačných a marketingových účelov.
  • Pre účely vybavovania dotazov a pripomienok, zisťovanie spokojnosti za účelom ich propagácie na webových stránkach alebo informačných materiálov Kouča.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a slúži na riadne plnenie vzdelávacích aktivít, uzavretie dohody, či dodanie tovaru. Bez týchto údajov nevieme riadne plnenie našich povinností vyplývajúcich z našej činnosti garantovať. Osobné údaje klienta budú uložené po dobu vykonávania praxe Koučom.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane a budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na riadne splnenie záväzkov oboch strán, Vás a Prevádzkovateľa a na ďalšiu komunikáciu.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovávaním?

Na základe písomnej žiadosti (poštou alebo elektronickými prostriedkami) ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba môže požiadať aj o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť iba za predpokladu, že dotknutá osoba hodnoverne preukáže svoju totožnosť.

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo emailom na adresu: info@havranova.sk.

Ako spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v elektronickej podobe. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom účinnosti Nariadenia, t.j. dňom 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov u Prevádzkovateľa.