Pre koho je koučing najvhodnejší

 1. pre všetkých, ktorí chcú "niečo" urobiť, zmeniť, nájsť
 2. pre všetkých, ktorí potrebujú "objaviť" cieľ, poslanie
 3. pre tých, ktorí pracujú s ľuďmi a chcú s nimi spolu-pracovať
 4. pre rodičov, ktorí chcú svoje deti vychovávať v pohode a v radosti
 5. pre všetkých, ktorí si chcú vychutnávať život a chcú odhaliť spôsob ako

Aký prínos môžete predpokladať

 1. sedenia sú založené na dôvere, diskrétnosti a podpore
 2. sú vedené v pozitívnom duchu
 3. zamerané na hľadanie cieľa, definovanie možností a hľadanie riešení
 4. pri koučingu budeme pracovať rôznymi metódami, ktoré môžete neskôr využívať aj Vy
 5. ukazuje sa, že po čase (cca po 4-5 sedeniach) si viete klásť podobné otázky, aké Vám kládol kouč
 6. koučing Vám vie ukázať aké sú Vaše schopnosti, rozvíjať silné stránky
 7. môžete zabrániť, aby sa Vám niektoré situácie opakovali, viete nájsť na ne riešenie

Čo ešte môžete očakávať

 1. nehodnotiaci prístup, nebudem hodnotiť, či robíte veci dobre alebo zle
 2. pôjde o to, aby som Vás nasmerovala pozrieť sa na danú situáciu z rôznych uhlov pohľadu
 3. neposkytujem rady, Vy ste expert na svoj život
 4. budem Vám klásť otázky, ktoré Vás budú sprevádzať k uvedomeniu a pochopeniu situácií, ktoré sa Vám "dejú"
 5. ľudský prístup zameraný do budúcnosti, vieru vo Vaše schopnosti a potenciál

O čom to nebude

 1. nebudem preberať Vašu zodpovednosť k "akcii"
 2. nebudem dávať rady a odporúčania
 3. neposkytujem univerzálny návod ako riešiť všetky situácie
 4. nebudem sa hrabať v minulosti

Čo musí spĺňať kouč

Kouč k tomu, aby mohol poskytovať svoje služby kouča, musí získať potrebnú kvalifikáciu. Moje vzdelanie kouča prebiehalo v Koučinkcentre v Prahe a v Brne. Neskôr potvrdené certifikáciou kouča ACC a PCC podľa ICF. Kurzy boli veľmi zaujímavé, obohacujúce ale aj náročné. Prebiehali niekoľko mesiacov, na záver končili skúškou potvrdzujúcou zručnosti a kompetencie kouča podľa ICF  (Medzinárodná asociácia koučov). A viete čo bolo na tom najlepšie? Sama som počas výuky bola v roli kouča i koučovaného. Spoznala som, ako koučing funguje, kedy pomáha. Tu prikladám moje certifikáty. A moje vzdelávanie kouča stále pokračuje ... A zrejme nikdy neskončí :-).

Som členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO). Organizácia združuje v rámci Slovenska koučov. Navzájom sa podporujeme, vzdelávame a rozvíjame. Je dobré mať okolo seba ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty.

Aká je cena za koučing

Cena za koučing je stanovená dohodou. Cena závisí od počtu objednaných sedení, od miesta stretnutia (či prídete Vy za mnou alebo opačne). Všetko si dohodneme na úvodnom stretnutí. Úvodné stretnutie v trvaní ca 30 minút je zdarma. Už počas neho si môžete koučing "vyskúšať".

Na prvé platené stretnutie sa vzťahuje záruka spokojnosti. Ak nebudete spokojný s koučingom, svoje peniaze dostanete späť.