Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Článok I

Identifikačné údaje

Growia – H s.r.o

Sídlo: Hronská 335/9, 935 23 Rybník, Slovenská republika
IČO: 52 42 0035
DIČ: 2121021386
Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 48282/N

Zastúpená: Ivana Havranová, konateľ
tel.: +421 905 869 922
e-mail: ivana@havranova.sk
webové sídlo: www.havranova.sk
číslo účtu/IBAN:           SK93 0900 0000 0051 6055 0522 

(ďalej len „Poskytovateľ”)

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24

https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok II

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vybrané práva a povinnosti Poskytovateľa a záujemcu o služby Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“) poskytované prostredníctvom internetovej stránky www.havranova.sk (ďalej len „webstránka Poskytovateľa“). Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľ, vzťah medzi Poskytovateľom a nespotrebiteľom sa bude spravovať príslušnými právnymi predpismi a individuálnou dohodou. (ďalej spolu len „VOP“)
 1. VOP upravujú vybrané práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prístupu k video kurzu/-om medzi zmluvnými stranami prostriedkami elektronickej komunikácie (ďalej len „Zmluva”).  
 1. VOP sa vzťahujú na aktívne používanie webstránky Zákazníkom, najmä, nie však výlučne, na registráciu, objednávku, sťahovanie obsahu, účasť na online aktivitách organizovaných Poskytovateľom, aktívne použitie nástroja a/alebo aplikácie v rámci webstránky Poskytovateľa Zákazníkom. 
 1. Pre účely VOP sa rozumie pod pojmom:
 2. „Spotrebiteľ“je fyzická osoba (navrhovateľ na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom), ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 3. „Zákazník“je Spotrebiteľ nakupujúci služby prostredníctvom webstránky Poskytovateľa,
 4. „Zmluva“je zmluva uzatvorená v zmysle ust. §  52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), predmetom ktorej je odplatný predaj služby Poskytovateľom Zákazníkovi a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP,
 5. „Zmluva uzavretá na diaľku“ je zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Zákazníka, najmä využitím webstránky Poskytovateľa a/alebo  e-mailovej alebo telefonickej komunikácie medzi Poskytovateľom a Zákazníkom,
 6. „Zmluvné strany“sú Poskytovateľ a Zákazník,
 7. „Služba“je odplatné poskytnutie produktov ponúkaným Poskytovateľom na webstránke Poskytovateľa,
 8. „Cena za službu“je Cena za poskytnutie služby vrátane všetkých daní a poplatkov súvisiacich so službou,
 9. „Elektronický obsah“sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty,
 10. „Objednávka“je návrh Zákazníka na uzatvorenie Zmluvy na diaľku (prostredníctvom internetového rozhrania webstránky Poskytovateľa a prostriedkov elektronickej komunikácie), na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj služby Zákazníkovi. Súčasťou záväznej objednávky je zaplatenie Ceny za službu, 
 11. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon oochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).
 1. Dokumentácia viažuca sa k Zmluve bude archivovaná Poskytovateľom v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného plnenia a plnenia povinností uložených Poskytovateľovi legislatívou v oblasti účtovníctva. Dokumentácia viažuca sa k Zmluve nebude sprístupňovaná tretím osobám, okrem osôb, ktorým právo na oboznámenie sa s dokumentáciou týkajúcou sa Zmluvy vyplýva z osobitného zákona.
 1. VOP v aktuálnom znení a cenník služieb, t.j. cena uvedená pri jednotlivých produktoch (ďalej len „Cenník“) v aktuálnom znení predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Článok III

Uzavretie Zmluvy

 1. Ponukou služby sa rozumie služba ponúkaná Poskytovateľom na webstránke Poskytovateľa s uvedením základných informácií najmä o obsahovom zameraní, časovom rozsahu a ceny. 
 1. Poskytovateľ pred uzavretím Zmluvy, resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom zároveň oznamuje Zákazníkovi:
  1. charakter služby, 
  2. celkovú Cenu za službu vrátane všetkých daní a poplatkov, 
  3. informáciu o dĺžke trvania Zmluvy, resp. o podmienkach vypovedania Zmluvy, 
  4. informáciu o minimálnej dĺžke záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ak takéto vyplývajú, 
  5. ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
 1. Zákazník zasiela Poskytovateľovi návrh na uzatvorenie Zmluvy formou objednávky vytvorenej na webstránke Poskytovateľa. Zákazník si vyberie službu, o ktorý má záujem a následne odošle objednávku Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. 
 1. Zákazník je povinný pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa so znením VOP a povinnosťou zaplatiť Cenu za službu. 
 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa považuje za uzavretú momentom akceptácie objednávky zo strany Poskytovateľa, t.j. záväzným potvrdením objednávky Zákazníka vo forme e-mailovej správy zaslanej Poskytovateľom na e-mailovú adresu Zákazníka, ak nebolo dohodnuté inak. Zákazník je povinný si pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi skontrolovať správnosť vložených údajov. V prípade podozrenia na nesprávne uvedené osobné údaje Zákazníka, môže Poskytovateľ Zákazníka kontaktovať za účelom overenia správnosti údajov.
 1. Poskytovateľ a Zákazník môžu po vzájomnej dohode uzatvoriť Zmluvu s podmienkami odlišnými od objednávky Zákazníka. Dohoda Poskytovateľa a Zákazníka bude považovaná za  individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, ktorých obsah môže Zákazník ovplyvniť. 
 1. Fakturačné údaje Zákazníka nie je možné meniť po odoslaní objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá skončí poskytnutím služby a zaplatením Ceny za službu. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka vyplývajúce zo Zmluvy týkajúce podmienok reklamácie.
 1. Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej Ceny za službu) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 1. Zákazník má možnosť udeliť pred zaslaním objednávky súhlas Poskytovateľovi so začatím poskytovania služby a/alebo poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Účinky takéhoto súhlasu sú uvedené v Čl. X VOP. 
 1. Poskytovateľ informuje Zákazníka, že v prípade vyjadrenia výslovného súhlasu so  začatím poskytovania služby a/alebo poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie“), Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. 

Článok IV

Predmet Zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je odplatné poskytnutie služby – produktov ponúkaného Poskytovateľom na webstránke Poskytovateľa, vrátane poskytnutia materiálov zhotovených pred a/alebo počas dodávania služby.
 1. Predmetom Zmluvy nie je poskytnutie autorských práv. Povinnosti Zákazníka v súvislosti s ochranou autorského práva Poskytovateľa sú uvedené v Čl. XII VOP.
 1. Dodanie služby sa koná v dňoch a časoch po vzájomnej dohode medzi Poskytovateľom a Zákazníkom najčastejšie ústne alebo cez zvolenú platformu na plánovanie termínov Poskytovateľa.
 1. Prípadné informácie o zmene termínu a času dodania služby zasiela Poskytovateľ v dostatočnom časovom predstihu na e-mailovú adresu Zákazníka a navrhne náhradný termín a čas dodania služby.

Článok V

Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo:
  1. na uskutočnenie objednávky služby resp. úvodného stretnutia pred tým, ako službu objedná na webstránke Poskytovateľa
  2. na poskytnutie súčinnosti zo strany Poskytovateľa.
 1. Zákazník je povinný:
  1. uhradiť Cenu za službu, 
  2. oboznámiť sa s technickými požiadavkami a obmedzeniami, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu on-line dodanie služby a to v súčinnosti s Poskytovateľom, 
  3. nepoškodzovať dobré meno Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený dodanie služby v dohodnutom termíne a čase pred jeho začatím najneskôr však do 24 hodín pred jej dodaním zrušiť a to bez uvedenia dôvodu. Každé zrušenie termínu a času dodania služby musí byť vopred oznámené Zákazníkovi. V takomto prípade sa neúčtuje za dodanie služby ale dodanie sa presúva na náhradný termín a čas.
 3. V prípade zrušenia termínu a času dodania služby do 24 hodín pred jej pôvodným dohodnutým termínom a časom sa má za to, že služba bola dodaná a Zákazník nemá nárok na vrátenie tejto časti dodania služby.
 4. Z vážnych dôvodov môže dôjsť k zmene potreby Zákazníka. Pokiaľ túto skutočnosť oznámi Poskytovateľovi do 48 hodín pred prvým dodaním služby, Zákazník má nárok na vrátenie Ceny za služby pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodne inak (posun dodania služby na neskoršie obdobie).
 5. V prípade, že Poskytovateľ v priebehu dodania služby nemôže službu poskytovať, bezodkladne túto skutočnosť oznámi Zákazníkovi . V takom prípade má Zákazník nárok na vrátenie alikvotnej časti už uhradenej Ceny za Službu.
 6. V prípade, že osoba Zákazníka nie je totožná s osobou Objednávateľa Služby, je Zákazník povinný oznámiť Poskytovateľovi údaje účastníka dodania Služby v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje.
 7. V prípade, že osoba Zákazníka nie je totožná s účastníkom dodania Služby, za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu Zákazník.

Článok VI

Cena a platobné podmienky

 1. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa s celkovou Cenou za Službu vrátane DPH, iných daní a všetkých ďalších nákladov a poplatkov.
 1. Cena za Službu je cena stanovená podľa Cenníka. V Cene za Službu sú zahrnuté aj prípadné učebné materiály a pomôcky poskytnuté Zákazníkovi Poskytovateľom. 
 2. Služba je Zákazníkovi dostupná až po uhradení Ceny za Službu Zákazníkom. Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú Cenu v zmysle Zmluvy. Zaplatením Ceny za Službu sa považuje pripísanie príslušnej peňažnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
 1. Cenu za Službu je Zákazník povinný uhradiť bezhotovostne platobnou kartou na bankový účet Poskytovateľa. Bezhotovostným uhradením Ceny za Službu sa rozumie pripísanie celej Ceny za Službu na bankový účet Poskytovateľa. 
 1. V prípade, ak Zákazník nezaplatí Poskytovateľovi Cenu za Kurz v lehote podľa ust. Čl. VI ods. 3 VOP, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 1. Poskytovateľ doručí Zákazníkovi faktúru elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v registračných údajoch Zákazníka.

Článok VII

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ má právo:
  1. na riadne a včasné zaplatenie Ceny za službu Zákazníkom, 
  2. na úpravu ceny služieb ponúkaných na webstránke Poskytovateľa; úprava ceny sa nevzťahuje na službu, ktorá je predmetom už uzatvorenej Zmluvy,  
  3. zrušiť objednávku, resp. nepristúpiť k uzatvoreniu Zmluvy (resp. odstúpiť od Zmluvy) pokiaľ Zákazník v objednávke uviedol nepravdivé, resp. nesprávne údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávnu, resp. neexistujúcu adresu, a z toho dôvodu, napriek snahe Poskytovateľa, nie je možné realizovať objednávku, a to bezodkladne po zistení takejto skutočnosti. Ak Zákazník zaplatil preddavok, tento je mu povinný Poskytovateľ vrátiť do 14 dní od zrušenia objednávky.
  4. na poskytnutie súčinnosti zo strany Zákazníka.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dohodnúť si individuálne podmienky spolupráce na základe dohody so Zákazníkom. 
  6. Poskytovateľ zodpovedá za úroveň kvality Služby v súlade so štandardami poskytovania danej služby.
  7. Poskytovateľ je povinný:
   1. umožniť Zákazníkovi registráciu na webstránke Poskytovateľa, 
   2. poskytnúť Zákazníkovi objednanú službu v kvalite a za podmienok dohodnutých so Zákazníkom.
  8. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov Zákazníka v zmysle ústavného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  9. V prípade porušenia podmienok Zmluvy alebo VOP zo strany Zákazníka, si Poskytovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Zákazníkovi v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na už poskytnuté služby.

Článok VIII

Reklamačný poriadok

Časť A) Úvodné ustanovenia

 1. Práva Zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami VOP časť reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“). 
 2. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia Poskytovateľ postupuje v súlade s reklamačným poriadkom. 
 3. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym znením reklamačného poriadku pred  odoslaním reklamácie.
 4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby, ktoré sú predmetom Zmluvy uzavretej prostredníctvom uzavretej na diaľku na webstránke Poskytovateľa www.havranova.sk
 5. Poskytovateľ zodpovedá za vady plnenia podľa Zmluvy. 
 6. Plnenie Poskytovateľa podľa Zmluvy má vady, ak po kvalitatívnej alebo kvantitatívnej stránke nezodpovedá Zmluve.

Časť B) Uplatnenie reklamácie

 1. Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť u Poskytovateľa bezodkladne po tom, ako vadu plnenia zistil.
 2. Poskytovateľ odporúča pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolovať, či chyba nie je spôsobená nastavením alebo chybným použitím služby, ktoré je v rozpore s pokynmi Poskytovateľa.
 3. Zákazník môže reklamáciu uplatniť nasledujúcim spôsobom:
 4. prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: ivana@havranova.sk
 5. poštou na adresu Growia – H s. r. o., Hronská 335/9, 935 23 Rybník
 6. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady plnenia – reklamáciu sa považuje okamih doručenia e-mailovej správy alebo doručenia listovej zásielky Poskytovateľovi.
 7. Ak zákazník uplatní reklamáciu, Poskytovateľ, alebo ním poverený zamestnanec, je povinný poučiť Zákazníka o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady služby.
 8. Poskytovateľ informuje Zákazníka, že reklamácia v prípade, že je oprávnená, môže byť vybavená:
  1. poskytnutím služby v dohodnutej kvalite a špecifikácii,
  2. vrátením ceny za poskytnutú službu,
  3. vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
  4. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.
 9. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 odo dňa uplatnenia reklamácie.

Časť C) Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Pokiaľ Poskytovateľ uzná reklamáciu Zákazníka za odôvodnenú, zaistí na vlastné náklady nápravu. Reklamácia bude vybavená ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, najneskôr do 30 dní.
 2. Poskytovateľ vybaví reklamáciu:
 3. poskytnutím služby v dohodnutej kvalite a špecifikácii,
 4. vrátením ceny za poskytnutú službu,
 5. vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.
 7. Dôvodom reklamácie nemôžu byť technické problémy na strane Zákazníka (napr. slabé internetové pripojenie, nesprávna manipulácia s elektronickým obsahom, nedostatočná konfigurácia mobilného telefónu, počítača alebo tabletu), ani učebné materiály a pomôcky.

Časť D) Postup pri/po uplatnení reklamácie

 1. Poskytovateľ vydá pri uplatnení reklamácie Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Poskytovateľ ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu Poskytovateľa a Zákazníka, čo je obsahom reklamácie podľa Zákazníka, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka Poskytovateľa.

Časť E) Zamietnutie reklamácie, resp. kedy Zákazníkovi nevznikne právo na reklamáciu

 1. Zákazníkovi nevznikne právo na reklamáciu, ak:
 2. neoznámi zjavné vady služby bezodkladne po ich zistení,
 3. ak je vada služby spôsobená  Zákazníkom,
 4. ak vada služby vznikla neodborným zaobchádzaním  alebo obsluhou,
 5. ak vada služby vznikla neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 
 6. ak vada služby vznikla zásahom neoprávnenou osobou a/alebo v rozpore s VOP.
 7. Poskytovateľ informuje Zákazníka  o platforme internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni Európskej únie, ktorú poskytuje Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti a férovosti nakupovania online prostredníctvom prístupu ku kvalitným nástrojom na riešenie sporov. 

Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 1. Poskytovateľ informuje Zákazníka o možnosti obrátiť sa na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo pre spotrebiteľov vo svojich pobočkách. Kontakt:  Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábr. Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, tel.: 0944 533 011, e-mail: info@sospotrebitelov.sk.

Článok IX

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku.
 2. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak najmä:
  1. Zákazník nezaplatil dohodnutú cenu riadne a včas, 
  2. Zákazník v predchádzajúcich zmluvných vzťahoch vo vzťahu k Poskytovateľovi porušil svoje povinnosti podstatným spôsobom, 
  3. toto právo vyplýva z VOP.
 3. Pokiaľ Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Zákazníka na elektronickú adresu uvedenú v registračných údajoch pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť Zákazníkovi plnú Cenu za službu, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s VOP a príslušnými právnymi predpismi, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení.
 4. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy, ak:
  1. Poskytovateľ nedodal službu riadne a včas,
  2. Poskytovateľ nevybavil reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady služby,
  3. bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy za podmienok uvedených vo VOP.
 5. Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi zaplatenú Cenu za službu do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy spôsobom, aký použil pri platbe Zákazník. 

Článok X

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zákazníka bez udania dôvodu

 1. Zákazník berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že v prípade, že pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi výslovne vyjadril súhlas so začatím poskytovania služby a/alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy . 
 1. Zákazník berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že ak odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby a/alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 1. Pokiaľ je Zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom webstránky Poskytovateľa) alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa, a zároveň ak Poskytovateľ včas a riadne poskytol Zákazníkovi informácie o práve odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od Zmluvy a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má Zákazník podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy (ďalej len „odstúpenie od Zmluvy“). 
 1. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 1. Ak Poskytovateľ poskytol Zákazníkovi informácie podľa predchádzajúceho odseku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Poskytovateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 1. Ak Poskytovateľ neposkytol Zákazníkovi zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od Zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy.
 1. Ak Zákazník v zákonnej 14-dňovej lehote na odstúpenie od Zmluvy, s ohľadom na ustanovenie Čl. X  odsek 1 VOP, oznámi Poskytovateľovi, že od Zmluvy odstupuje, Zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Zákazník využiť všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy doručený Zákazníkovi Poskytovateľom. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko Zákazníka, číslo objednávky, označenie služby a v prípade, že Zákazník žiada o vrátenie Ceny za službu na bankový účet, tak Zákazník uvedie číslo účtu (IBAN) pre vrátenie Ceny za službu. 
 1. Zákazník berie na vedomie, že v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
 1. Ak odstúpi Zákazník od Zmluvy oprávnene, Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky/platby a to rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Poskytovateľ vráti Zákazníkovi prijaté peňažné prostriedky/platby iným spôsobom, pokiaľ s tým Zákazník súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 1. Pokiaľ Zákazník odstúpi od Zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, Poskytovateľ nie je zaviazaný k vráteniu peňažných prostriedkov/platieb Zákazníkovi.
 1. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, nemá v súlade s ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.
 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný aj na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf.
 1. V prípade, ak Zákazník nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Poskytovateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP Zákazníkovi a zároveň má nárok na úhradu dodatočných nákladov v tejto súvislosti spojených s poskytnutím služby Zákazníkovi.

Článok XI

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Zákazníka v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Zákazníkom neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovení Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 1. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť Zákazníka obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 1. Návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov musí obsahovať:
 2. meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 3. presné označenie Poskytovateľa,
 4. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 5. označenie, čoho sa Zákazník domáha,
 6. dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný, 
 7. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, 
 8. doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 9. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú nasledovné:
  1. ak Zákazník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľom na žiadosť Zákazníka o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Zákazník odoslal Poskytovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Poskytovateľ neodpovedal,
  2. ak sa Zákazník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Poskytovateľom,
  3. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
  4. ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Zákazník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
  5. ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 1. Na podanie návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: 02/5827 2123.

Článok XII

Ochrana obchodného tajomstva, dôverných informácií a autorských práv

 1. Poskytovateľ a Zákazník sa zaväzujú, že o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením Zmluvy, budú zachovávať mlčanlivosť, s výnimkou prípadu, že by dodržanie povinnosti mlčanlivosti znamenalo porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu. O takejto skutočnosti sa zmluvné strany zaväzujú vopred písomne informovať.
 1. Za dôverné a utajované informácie v zmysle predchádzajúceho odseku sa považujú všetky informácie, ktoré sú tak označené alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy, resp. pokiaľ môžu v prípade zverejnenia spôsobiť Poskytovateľovi ujmu, bez ohľadu na to, či majú povahu osobných, obchodných, technických, či iných informácií. Zákazník zaväzuje tieto informácie uchovávať ako dôverné, najmä neposkytnúť ich bez súhlasu Poskytovateľa inej osobe, nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie Zmluvy a nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
 1. Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po plnení Zmluvy.
 1. Poskytovateľ je vlastníkom autorských práv k dielu, ktorým sa na účely Zmluvy rozumie Poskytovateľom vytvorený obsah k Službe vrátane učebných materiálov a pomôcok. Predmetom Zmluvy nie je poskytnutie súhlasu  na použitie diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“). Zákazník nesmie poskytovať prístup k takto získaným materiálom a pomôckam tretím osobám.  
 2. Pri preukázanom porušení povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku VOP je poškodená zmluvná strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 1. Aktuálne znenie  VOP a Cenníku sú k dispozícii  na webstránke Poskytovateľa.
 1. V prípade, ak Poskytovateľ a Zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto VOP, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle uzatvorenej písomnej zmluvy. 
 1. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 1. Zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom je možné meniť len na základe písomnej dohody odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami, alebo na základe potvrdenej e-mailovej komunikácie zmluvných strán.
 1. Znenie VOP je pre Zákazníka a Poskytovateľa záväzné.
 1. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 6.2024.

Nenašli ste všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú?

Kontaktujte nás: 

e-mail: ivana@havranova.sk

telefón: +421 905 869 922

adresa: Growia – H s. r. o., Hronská 335/9, 935 23 Rybník, Slovenská republika

V Rybníku, 1.6.2024